Dítě s potřebami naplnění základních potřebRodičovská práva a povinnosti

Občanský zákoník obecně upravuje tři skupiny rodičovských povinností a práv:
a) Povinnosti a práva související se statusovým vztahem (na nějž je vázáno nositelství rodičovské zodpovědnosti – souvisí např. s určováním rodičovství, souhlasem s osvojením dítěte)
b) Rodičovskou odpovědnost (povinnosti a práva)
c) Vyživovací povinnost a právo na výživné.
Obsahem rodičovské odpovědnosti jsou podle občanského zákoníku vzájemné povinnosti a práva mezi rodiči a dětmi.

Občanský zákoník stanoví zásadu výkonu rodičovské odpovědnosti v souladu se zájmy dítěte (ustanovení § 855 odst. 2 OZ). Nelze přitom opomenout účel úpravy rodičovské odpovědnosti, tj. mimo jiné zajištění morálního a hmotného prospěchu, ale též ochranu rodiny, rodičů a umožnění realizace rodičovství.
Povinnosti a práva rodičů vůči dítěti náležejí oběma rodičům zásadně stejně, ve stejném rozsahu. Při výkonu rodičovské odpovědnosti je potřeba brát v potaz názor dítěte (opět s ohledem na věk a schopnost dítěte informace přijmout, vytvořit si názor a ten sdělit). Zásadní je rovněž vzájemná shoda rodičů při výkonu rodičovské odpovědnosti, pokud jeden rodič jedná za oba, je povinen neprodleně informovat druhého rodiče. Pokud se rodiče (žijící spolu) nedohodnou ve významné záležitosti, může rozhodnout soud. V případě rozvodu rodičů musí být poměry dětí upraveny ještě před rozvodem (zájem na stabilitě prostředí pro dítě). Péče o dítě může být po rozvodu zajišťována jedním rodičem, střídavě oběma rodiči, společně oběma rodiči či jinou osobou. Při rozhodování soud hledí na zájem dítěte – současný nebo i budoucí (předpoklady zdravého a úspěšného vývoje), zájem dítěte má přednost i před dohodou rodičů.

Rodičovské povinnosti související s rodičovskou odpovědností
Podle ustanovení § 858 OZ rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů spočívající:
a) v péči o dítě (zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj),
b) v ochraně dítěte,
c) v udržování osobního styku s dítětem,
d) v zajišťování výchovy a vzdělání dítěte,
e) v určení místa bydliště dítěte,
f) v zastupování dítěte a
g) ve spravování jmění dítěte.

Občanský zákoník v § 861 – 874 stanoví, za jakých okolností lze výkon rodičovské odpovědnosti pozastavit či rodiče této zodpovědnosti zcela zbavit:
- Brání-li rodiči ve výkonu jeho rodičovské odpovědnosti závažná okolnost a lze-li se domnívat, že je toho v souladu se zájmy dítěte třeba, může soud rozhodnout, že se výkon rodičovské odpovědnosti tohoto rodiče pozastavuje. Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti nemá vliv na plnění vyživovací povinnosti k dítěti.
- Nevykonává-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, soud jeho rodičovskou odpovědnost omezí, nebo omezí její výkon, a zároveň stanoví rozsah tohoto omezení.
- Zneužívá-li rodič svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon, anebo svoji rodičovskou odpovědnost nebo její výkon závažným způsobem zanedbává, soud jej jeho rodičovské odpovědnosti zbaví.
- Spáchal-li rodič proti svému dítěti úmyslný trestný čin, nebo použil-li rodič své dítě, které není trestně odpovědné, ke spáchání trestného činu, nebo spáchal-li rodič trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud zvlášť posoudí, nejsou-li tu důvody pro zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti.
- Před rozhodnutím soudu o omezení rodičovské odpovědnosti soud vždy posoudí, zda je vzhledem k zájmu dítěte nezbytné omezit právo rodiče osobně se stýkat s dítětem. Dojde-li ke zbavení rodiče rodičovské odpovědnosti, zůstává rodiči právo osobně se stýkat s dítětem jen v případě, že soud rozhodne o zachování tohoto práva rodiči s přihlédnutím k zájmu dítěte.
- Zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti, může zároveň rozhodnout, že jej zbavuje všech nebo některých povinností a práv stanovených v § 856, především práva dát souhlas k osvojení.
- Zbavení rodiče jeho rodičovské odpovědnosti ani její omezení nemá vliv na jeho vyživovací povinnost k dítěti.
Neplnění rodičovských povinností souvisejících s vyživovací povinností
Neplnění vyživovací povinnosti je podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku trestným činem (§ 196 a násl.). Kdo z nedbalosti nebo úmyslně neplní svou zákonnou vyživovací povinnost déle než čtyři měsíce, může být potrestán odnětím svobody až na tři roky. V případě, že vydá tímto neplněním oprávněnou osobu nebezpečí nouze nebo byl již za tento čin v posledních třech odsouzen nebo potrestán, může být potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.
Soud může pachateli tohoto trestného činu uložit přiměřené omezení, aby se zdržel řízení motorových vozidel, je-li důvodná obava, že povinnost uhradit dlužné výživné bude pachatelem mařena nebo ztěžována.
Vymáhání dlužného výživného je možné několika způsoby:
a) Dohoda s neplatícím rodičem
Součástí dohody může být rovněž varování, že pokud nezačne platit výživné a postupně splácet svůj dluh na výživném, bude na něj podáno trestní oznámení.
b) Trestní oznámení
Pokud dohoda nepomůže, je možné na dlužníka podat trestní oznámení za zanedbání povinné výživy. Neplacení výživného se po čtyřech měsících stává trestným činem a rodiči v tomto případě hrozí i vězení.
c) Vymáhání dlužného výživného s pomocí exekutora
Od roku 2013 již není možné vymáhat dlužné alimenty přes soud. Další možností, jak se domoci dlužného výživného, je spolupráce s exekutorem. Seznam exekutorů podle místa bydliště je uveřejněn na stránkách exekutorské komory. Exekuce dlužných alimentů probíhá ve většině případů srážkami ze mzdy. Výživné patří mezi přednostní pohledávky a má přednost před ostatními dluhy. Exekutor může také využít pro vymáhání výživného institut pozastavení řidičského oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí dlužník řídit motorová vozidla. Tento příkaz je možné zrušit v případě, že dlužník prokáže, že již uhradil dlužné alimenty.


MUNI. 2015. Disertační práce Rodičovská odpovědnost [online]. Brno: MUNI. [20.6. 2018]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/170198/pravf_d/DisP.pdf
IUS-WIKI. 2018. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti[online]. IUS-WIKI.EU. [20.6. 2018]. Dostupné z: http://www.ius-wiki.eu/obcanske-pravo/pfuk/obcan-hmota-iv/zkouska/otazka-b-39

Kazuistika 1
Na řešení jevu se podílí: Okolí, škola, zdravotnictví, OSPOD, úřad práce, sociální pracovnice
Obsah služby: poskytnutí ubytování, zdravotní ošetření, pomoc formou sociálních dávek, poradenství poskytované sociální pracovnicí
Mariina (9 let) matka je v invalidním důchodu a otec pracuje jako zedník. Rodina se jeví jako velice problémová, oba rodiče jsou závislí na alkoholu a matka nezvládá základní péči o sebe ani o dceru. Rodina dlouhodobě přebývá v domě, který patří majiteli firmy, u které pracuje otec, a rodina v domě bydlí bez toho, aniž by platila nájem. Kvůli dlouhodobému zanedbávání hygieny měla Marie několikrát vši, musela být dokonce hospitalizována a škola i dům vydezinfikovány. Ředitelka školy informovala o celé situaci obecní úřad, který se obrátil s problémem na OSPOD. OSPOD vypracoval plán pro podporu rodiny. Matce začaly být vypláceny sociální dávky a celý plán má přispět k zlepšení situace v rodině, aby nemuselo dojít k odebrání dítěte do ústavní péče. Do rodiny pravidelně dochází sociální pracovnice, která poskytuje rodičům poradenské služby a nabízí vhodná řešení finanční situace.
V rámci prováděných opatření pracovníky OSPOD se pro nápravu dané situace prováděly následující postupy:
- zjištění stavu v rodině s dítětem, mapování rodinného prostředí, ekonomické a sociální situace,
- vypracování individuálního plánu ochrany dítěte,
- zajištění finančního poradenství matce, průběžní sledování celkové situace.
Zdroj: Metodická příručka typologie situací a služeb pro rodiny s dětmi, MPSV, 2015.
Zdroje:
MPSV. 2015. Metodická příručka typologie situací a služeb pro rodiny s dětmi [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/1_1-Katalog-situaci-a-sluzeb.pdf
MUNI. 2015. Disertační práce Rodičovská odpovědnost [online]. Brno: MUNI. [20.6. 2018]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/170198/pravf_d/DisP.pdf
IUS-WIKI. 2018. Práva a povinnosti rodičů k dětem, zejména podstata a pojem rodičovské odpovědnosti[online]. IUS-WIKI.EU. [20.6. 2018]. Dostupné z: http://www.ius-wiki.eu/obcanske-pravo/pfuk/obcan-hmota-iv/zkouska/otazka-b-39www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí