Dítě s potřebami v oblasti využití volného časuZa volný čas je považován čas, v němž jedinec svobodně na základě svých zájmů, nálad a pocitů, volí svou činnost. V žádném dalším životním období není jedinec schopen zajímat se o tak široké spektrum zájmových aktivit jako v dětství a dospívání. Dospělí jdou spíše cestou zúžení okruhu zájmů a prohlubování určitého druhu zájmu a činnosti.

Volný čas dětí a mládeže a jeho naplňování pozitivními aktivitami hraje významnou roli při utváření osobnosti mladého člověka a při jeho pozitivní socializaci. Důsledkem snížení kvality společenské péče o volný čas mladé generace je v mnoha případech i nárůst negativních společenských jevů. Jestliže společnost zabezpečí kvalitní trávení volného času dětí a mládeže, může tím, i když jen do určité míry, kompenzovat případné nedostatky školského systému a rodinného prostředí a vlivu. Rodina má ale zcela dominantní postavení vzhledem k osvojení si aktivit ve volném čase.
Aktivní trávení volného času a aktivní odpočinek musí splňovat následující funkce:
• Aktivní přístup dětí a mládeže k provádění této činnosti,
• kompenzace jednotvárné zátěže (při vyučování, dlouhém sezení, nerovnoměrném zatěžování jednotlivých oblastí mozku a nervové soustavy apod.),
• posilování zdravého způsobu života a zdraví.

U dětí a mládeže rozlišujeme následující formy aktivit:
• Fyzická aktivita realizovaná organizovanou tělovýchovou a sportovní činností a neorganizovanou tělovýchovou a sportem,
• zájmová činnost s účastí na práci ve výtvarných, přírodovědeckých, technických, hudebních kroužcích apod.,
• pohyb na čerstvém vzduch spojený s fyzickou aktivitou (s turistikou, prací na zahradě apod.),
• společenská činnost prováděná v co nejvyšší míře venku a při pohybové aktivitě,
• zábava kompenzující duševní napětí a přispívající k rozvoji osobnosti.

Volný čas mohou děti a mládež trávit mimo rodinu a školu individuálně, v neformální skupině vrstevníků nebo v institucích s volnočasovou náplní. Mezi tyto patří :
• Občanská sdružení dětí a mládeže,
• občanská sdružení a další nevládní organizace pracující s dětmi a mládeží,
• tělovýchovné spolky,
• školní družiny a školní kluby,
• střediska pro volný čas (Domy dětí a mládeže a Stanice zájmových činností)
• komerční organizace (sportovní a kulturní organizace apod.),
• NZDM.
Výše uvedené subjekty doplňují působení rodiny, školy a dalších subjektů (MŠMT, 2002)

MŠMT. 2002. Volný čas a prevence u dětí a mládeže [online]. Praha. MŠMT. [13. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=0ahUKEwiwpOKXqunZAhUFyaQKHZlOAqw4ChAWCCcwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.msmt.cz%2Ffile%2F7327_1_1%2Fdownload%2F&usg=AOvVaw3cFJkrNe-hunDiIYCn-NOG

Zákony
Vyhlášky, metodické pokyny
Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, Čj.: 10 194/2002-14
Mezinárodní úmluvy (sdělení)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí