Dítě s potřebami v oblasti vzděláváníŠkolní neúspěšnost je možno obecněji vyjádřit negací definice školní úspěšnost – tedy neuskutečnění nároků společnosti na osobnost, uplatňovaných prostřednictvím školy. Šířeji je pojem chápán jako selhávání dítěte či adolescenta v podmínkách školního edukačního prostředí. Vyznačuje se nejen špatným prospěchem, ale také vytvářením negativních psychických postojů a emočních stavů ve vztahu k vlastnímu učení, ke vzdělávání vůbec, učitelům, dále psychickými poruchami jako je ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou) či specifické poruchy učení (MPSV, 2015).

Školní neúspěšnost je zpravidla důsledkem několika faktorů – intelektových i mimointelektových schopností dítěte, jeho zdravotního stavu, školního a rodinného prostředí a lze ji rozdělit na 2 typy. Za absolutní je považována školní neúspěšnost trvalejšího a celkového charakteru, kdy slabý a podprůměrný prospěch žáka pramení z jeho nedostatečně rozvinutých intelektových schopností, které jsou potřebné k tomu, aby byla docházka do školy považována za úspěšnou.
Za relativní je pak považována školní neúspěšnost, která může být způsobena také dočasnými a dílčími příčinami, které nesouvisí s intelektovými schopnostmi žáka. V tomto případě se však snižuje výkonnost žáka ve vyučování a může se díky stresu, únavě, demotivaci aj., objevit tzv. podvýkonový syndrom.
Čím déle školní neúspěch trvá, tím obtížněji jej lze řešit. Nejen dítě a jeho rodina si zvykne na nálepku „neúspěšného“, ale obvykle stejně si na danou situaci zvyknou i učitelé dítěte – školní neúspěch je tak často považován za tzv. normu a ztrácí se motivace všech zúčastněných situaci řešit.
MPSV. 2015. Metodická příručka typologie situací a služeb pro rodiny s dětmi [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/1_1-Katalog-situaci-a-sluzeb.pdf

Příklad z praxe – problémy rodiny, které se projevily na školních výsledcích dítěte
Na řešení jevu se podílí: školní výchovný poradce, PPP, rodinná poradna, zařízení realizující SaS
Obsah služby: zlepšení komunikace a vztahů v rodině, minimalizování konfliktů
Forma poskytování: ambulantní
Tříčlenná rodina (otec, matka, dítě) prožívá delší krizové období projevující se neustálými konflikty mezi rodiči. Tato situace se brzy odrazí na dítěti, které se zhorší ve škole v prospěchu i chování. Školní výchovný poradce navrhne návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Zde bude dítě rozebírat svou situaci s dětským psychologem. Celá rodina se rozhodne navštěvovat rodinnou poradnu, kde jsou jim doporučeny sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Zdroj: Metodická příručka typologie situací a služeb pro rodiny s dětmi, MPSV, 2015, s. 33
MPSV. 2015. Metodická příručka typologie situací a služeb pro rodiny s dětmi [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2018]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/files/files/1_1-Katalog-situaci-a-sluzeb.pdfwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí