Asistent prevence kriminality

Asistent prevence kriminality je vybrán z obyvatel sociálně vyloučené lokality, má v ní autoritu a přehled o vnitřním dění a je zaměstnán u městské policie, která jej řídí a kontroluje. Jde o zcela inovativní projekt v poměrech ČR. Asistent je zaměstnancem samosprávy zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Asistent není strážníkem ani čekatelem, ale plní úkoly, které nejsou dle zákona o obecní policii svěřeny výhradně strážníku nebo čekateli, zejména se: podílí na prevenci kriminality v obci; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Při své činnosti je Asistent podřízen konkrétnímu strážníkovi - mentorovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti.Služba je určena

 • obyvatelé sociálně vyloučených lokalit

Způsob pomoci
 • Konkrétní (univerzální) činnost asistentů je obtížné popsat vzhledem k tomu, že asistenti plnili úkoly na základě aktuálních problému lokalit, požadavků a potřeb jejich obyvatel. Níže v textu je uveden nejčastěji se vyskytující výčet činností asistentů v lokalitách jejich působení:
 • Asistenti vykonávali dohled u základních škol (před zahájením vyučování a při ukončení vyučování a rozchodu žáků), a to jak dohled nad bezpečností na silnicích (přechody pro chodce) i dohled nad bezpečností dětí při začínajících projevech šikany, rvaček, okrádání školáků, kouření dětí, nebo jak prevence před distribucí omamných látek přímo před budovou školy.
 • Asistenti prováděli kontrolu heren, zda se v nich nezdržují osoby pod stanovenou věkovou hranicí.
 • Asistenti se podíleli na dohledu nad veřejným pořádkem formou hlídkové služby společně s hlídkami městské policie. Po důkladném proškolení a zácviku pracovali asistenti i samostatně. Jejich úkolem bylo v případě zjištění jakéhokoli protiprávního jednání informovat městkou policii a postupovat při řešení společně.
 • Asistenti díky své místní znalosti získávali a předávali k dalšímu opatření městské policii nebo Policii ČR informace o určitých druzích protiprávního jednání páchaných v sociálně vyloučených lokalitách jako je např. odkládání objemného odpadu – nejčastěji nábytku, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu.
 • Asistenti se podíleli na mediaci vznikajících problémů již v jejich počátku – např. rušení veřejného pořádku, výtržnictví, rodinné spory, stížnost na majitele psa, kterého se bojí.
 • Asistenti zajišťovali bezpečí v sociálně vyloučených lokalitách (např. oprava nezajištěných kanálů, nálezy injekčních stříkaček).
 • Asistenti spolupracovali s majiteli domů v nalézání možností zapojení obyvatel do práce na zlepšení kvality bydlení (např. společné úklidy).
 • Asistenti se v průběhu své práce zejména zaměřovali na děti a mládež. Upozorňovali děti na nevhodné chování, jako je nadměrný hluk, znečišťování veřejného prostranství (odhozené odpadky mimo sběrné nádoby), kouření, a návštěvy pohostinství.

Další, ne již tak časté, oblasti působení asistentů:
 • Asistenční jízdy MHD a dohled nad chováním žáků.
 • Návštěva problémových rodin spolu se strážníkem městské policie a předání informací a vysvětlení možných právních důsledků jejich nežádoucího jednání.
 • Zapojení asistentů do přednášek na základních školách v součinnosti s preventisty městské policie.
 • Přítomnost asistentů při kontrolách ubytoven jako prevence vzniku konfliktů (antikonfliktní tým).
 • Spolupráce asistentů na programu komunitního centra.


(Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-o-projektu-asistent-prevence-kriminality.aspx,

http://www.prevencekriminality.cz/projekty/overene-projekty-upr/asistent-prevence-kriminality/preventivni-projekt-asistent-prevence-kriminality-37cs.html?page=3)


www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí