Asistovaný kontakt (setkávání) se sídlem v Kraji Vysočina

Asistované kontakty se snaží o podporované setkávání rodičů s dětmi za přítomnosti odborného pracovníka organizace. Cílem je volné rozvíjení vzájemných vztahů mezi dítětem a rodičem, u kterého dítě nežije.

Služba je určena:

 • rodičů, kteří přichází na doporučení sociální pracovnice nebo soudu;
 • rodičům, kteří jsou ochotni se spolu dohodnout na průběhu setkávání v provozovně organizace nebo na jiném neutrálním místě (např. dětské herně, na hřišti apod.);
 • pro případy, kdy může docházet k případům zjevného manipulativního jednání ze strany jednoho z rodičů;
 • v případech, kdy se dítě nevidělo se rodičem delší časový úsek (měsíc, rok) a je potřeba navázat či obnovit vazby (možno využít rodinnou terapii);
 • pro styk biologického rodiče s dítětem umístěným v dětském domově a dalších zařízeních ústavní výchovy;
 • pro styk dítěte s rodičem na léčení ze zavilosti, se závislým rodičem
 • pro styk dítěte s rodičem, který má psychiatrické onemocnění, psychickou poruchu a další duševní onemocnění či poruchy
 • pro styk dítěte s rozvedeným rodičem
 • pro styk rodiče s dítětem během víkendových návštěv
 • v případě potřeby asistence předávání dětí


Způsob pomoci:
 • služba je realizována na základě dohody zákonných zástupců nezletilých dětí, na základě doporučení pracovnice Oddělení sociálně-právní ochrany dětí a na základě usnesení/rozhodnutí soudu;
 • rodiči je sepsána smlouva o realizaci setkávání, jsou seznámeni s pravidly asistovaných kontaktů a je dohodnut také přesný časový harmonogram;
 • Asistovaný kontakt vychází ze zákonné úpravy styku rodiče s dítětem §887 -  §891 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, z čehož vyplývá následující:

→ Výkon práva rodičů udržovat osobní styk s dítětem nemohou rodiče svěřit jiné osobě.
→ Dítě, které je v péči jen jednoho rodiče, má právo stýkat se s druhým rodičem v rozsahu, který je v zájmu dítěte, stejně jako tento rodič má právo stýkat se s dítětem, ledaže soud takový styk omezí nebo zakáže; soud také může určit podmínky styku, zejména místo kde k němu má dojít, jakož i určit osoby, které se smějí, popř. nesmějí styku účastnit.
→ Rodič, který má dítě v péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk dítěte s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat.
→ Rodič, který má dítě v péči, a druhý rodič se musejí zdržet všeho, co narušuje vztah dítěte k oběma rodičům nebo co výchovu dítěte ztěžuje.
→ Brání-li rodič, který má dítě v péči, bezdůvodně trvale či opakovaně druhému rodiči ve styku s dítětem, je takové chování důvodem pro nové rozhodnutí soudu o tom, který z rodičů má mít dítě ve své péči.
→ Rodiče jsou povinni si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho potřeb (např. zdravotní stav dítěte, užívání léků dítěte).


(Zdroje: http://www.centrumlabyrint.cz/pro-rodinu/asistovane-kontakt/ , https://www.centrum-poradenstvi.cz/asistovane-kontakty.html)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí