Azylový dům se sídlem v Ústeckém kraji

Dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené s potřebou dočasného stabilního a bezpečného bydlení. Služby poskytují stravu nebo pomoc při zajištění stravy, ubytování a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
Coby služba sociální prevence se snaží zabránit sociálnímu vyloučení inkriminovaných osob, konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícímu prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.

Služba je určena:

Osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

dle cílové skupiny jsou domovy děleny na:

 • Azylové domy pro muže;
 • Azylové domy pro ženy;
 • Azylové domy pro mladé do 26 let;
 • Azylové domy pro rodiny s dětmi.

Způsob pomoci:

Azylové domy poskytují služby základní a fakultativní.

základní (poskytování služeb garantováno zákonem):
 
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zpoplatněné);
 • poskytnutí přechodného ubytování (zpoplatněné);
 • pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytnutí bezplatného základního poradenství

fakultativní (liší se dle zařízení):

 • výchovné a vzdělávací aktivity (zájmové aktivit pro uživatele služby či doučování pro děti uživatelů)
 • sociálně rehabilitační aktivizační činnosti (programy k rozvoji a upevnění sociálních dovedností)
 • přístup na internet

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
Azylové domy pro matky s dětmi řadíme mezi preventivní služby pomáhající osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Azylové domy pro matky s dětmi nejčastěji zajišťují neziskové organizace nebo církve.

Matkám a jejich dětem je poskytováno ubytování včetně stravy či pomoci při jejím zajišťování, ubytování je na nezbytně nutnou dobu. Sociální pracovníci dané služby pomáhají matkám v jejich tíživé sociální situaci, jedná se zejména o pomoc při vyřizování rodinných, finančních záležitostí, při hledání návazného adekvátního bydlení a zaměstnání apod. Součástí služeb jsou i různé programy na zvyšování rodičovských kompetencí, programy na zlepšení finanční gramotnosti, vedení domácnosti a vaření, předškolní výchova, výchova k mateřství atd.
Matky mohou využít i nabídky pomoci ve formě volnočasových, dětských klubů, kde pracují odborně výchovní pracovníci, kteří se věnují dětem. Mezi nejčastější důvody, pro které klientky přicházejí do azylových domů, patří nedostatečně naplněná potřeba bezpečí a stability vlivem domácího násilí, rozvodu či rozchodu partnerů, kdy se žena s dětmi ocitne bez přístřeší, ztrátou bydlení kvůli nedostatku finančních prostředků, či se jedná o těhotné mladé dívky bez funkčního rodinného zázemí atd.
Azylové domy poté plní preventivní úlohu zejména v rámci zajištění bydlení a minimálního zázemí, aby ženy se svými dětmi nezůstaly na ulici a bez možnosti další pomoci. Samozřejmě součástí preventivních služeb pro děti žijící v azylových domech je i zajištění návazných služeb pro ně samotné či výše zmíněné podpůrné služby pro jejich matky, a tím dochází i ke snížení rizik spojených s touto nepříznivou životní situací.

MPSV. 2019. Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/publikacemodel-systemu-prevencefinal


Pomáháwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí