Centrum denních služeb se sídlem v Libereckém kraji

Dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost v zajišťování svých potřeb z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Služba je určena:

např. osobám:

 • opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 • s chronickým duševním onemocněním
 • s kombinovaným postižením
 • s mentálním postižením
 • s tělesným postižením
 • se zdravotním postižením

Způsob pomoci:
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 • sociálně terapeutické činnosti;
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich.

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí