Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem v Ústeckém kraji

Dle Zákona č. 582/1991 Sb, Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení poskytuje Česká správa sociální zabezpečení tyto činnosti a služby:

a) rozhoduje
1. o dávkách důchodového pojištění, pokud není v tomto zákoně stanoveno, že o nich rozhoduje jiný orgán sociálního zabezpečení, a zařizuje výplaty těchto dávek;

2. o povinnosti občana vrátit dávku důchodového pojištění poskytnutou neprávem nebo v nesprávné výši, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat;

3. o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené částky na dávce důchodového pojištění, pokud je o této dávce oprávněna rozhodovat;

4. o odvoláních ve věcech, v nichž v prvním stupni rozhodla okresní správa sociálního zabezpečení;

5. o odstranění tvrdostí, které by se vyskytly při provádění sociálního zabezpečení, pokud jí bylo v jednotlivých případech svěřeno;

6. o převodech důchodových práv podle § 105a zákona o důchodovém pojištění a zařizuje tyto převody;

b) jedná před soudem v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení

c) plní úkoly při výplatě dávek sociálního zabezpečení do ciziny

d) řídí a kontroluje činnost okresních správ sociálního zabezpečení

e) zajišťuje plnění úkolů vyplývajících z práva Evropských společenství a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv v oblasti důchodového pojištění a v oblasti pojistného na sociální zabezpečení

f) zajišťuje vydávání tiskopisů předepsaných podle tohoto zákona

g) vede registr pojištěnců důchodového pojištění (dále jen "registr pojištěnců")

h) vyrozumívá okresní správu sociálního zabezpečení [§ 6 odst. 4 písm. s)] o tom, že občan, který je dočasně práce neschopným, byl uznán invalidním na základě soudního řízení o žalobě

ch) zajišťuje podklady k posuzování zdravotního stavu v rozsahu vyplývajícím z přímo použitelných předpisů Evropské unie a z mezinárodních smluv

i) posuzuje zdravotní stav v rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 8 odst. 9)


Služba je určena:

osobám, co řeší životní události:

  • důchody
  • nemoc
  • mateřství
  • nepřízniví zdravotní stav
  • odškodnění

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-582)

Mapa pracovišť: https://www.cssz.cz/web/cz/kontakty
Česká správa sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí