Intervenční centrum se sídlem v Kraji Vysočina

Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.

Způsob pomoci:

  • sociálně terapeutické činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
  • poskytnutí ubytování;
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  • součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.

Ambulantní služba– v prostředí intervenčního centra;

Terénní služba– v závažných a opodstatněných případech, zejména v souvislosti s vykázáním násilné osoby ze společného obydlí lze tyto služby poskytnout v místě bydliště uživatele, nebo na místě, které si osoba ohrožená určí, např. ve zdravotnickém zařízení, kde je osoba hospitalizována. Terénní forma služby je určena zejména osobám handicapovaných zdravotně či věkem, výjimečně z důvodů mimořádně složité sociální situace uživatele. Z bezpečnostních důvodů musí být při této návštěvě vždy přítomni dva pracovníci IC;

Pobytová služba – pokud to umožňují technické a zejména prostorové podmínky jednotlivých IC, je také v souladu se zákonem nabízena pomoc při zajištění ubytování nebo pomoc při zajištění stravy. V opačném případě má mít IC sjednáno pro případ potřeby krizové lůžko, popř. má mít navázanou spolupráci s jinými institucemi poskytujícími ubytování a stravování, jako jsou azylové domy, ústavy sociální péče ad.).


Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich.

(Zdroj: ttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108
https://www.domacinasili.cz/intervencni-centra/intervencni-centra-informace-jake-sluzby-poskytuji-a-nabizi/)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí