Klinický psycholog se sídlem v Libereckém kraji

§ 122

Klinický psycholog vykonává bez odborného dohledu činnosti podle § 23.

§ 23
Psycholog ve zdravotnictví vykonává činnosti uvedené v § 3 odst. 1 a dále pod odborným dohledem klinického psychologa nebo dětského klinického psychologa může provádět

a) psychologickou diagnostiku,
b) psychoterapii a socioterapii,
c) neodkladnou péči v případě akutních psychických krizí a traumat,
d) rehabilitaci, reedukaci a resocializaci psychických funkcí,
e) školení zdravotnických pracovníků v oblasti psychologie zdraví a nemoci,
f) psychologickou prevenci, výchovu a poradenství ke zdravému způsobu života,
g) v rozsahu své odborné způsobilosti prevenci psychologických problémů zdravotnických pracovníků,
h) poradenskou činnost v oblasti péče o psychický stav tělesně i duševně nemocných pacientů, včetně paliativní péče o nevyléčitelně nemocné a přípravy na lékařské zákroky,
i) odbornou konziliární, posudkovou a dispenzární činnost.

Vymezení dle zákona č. 55/2011 Sb., Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí