Komunitní centrum se sídlem v Ústeckém kraji

Komunitní centrum je zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo k poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunitn%C3%AD_centrum

Komunitní centra jsou důležitým aktérem vytvářejícím síť primárně preventivních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi. Zřizovatelem komunitních center jsou nejčastěji obce, města, neziskové organizace, církve a církevní organizace.

Novým trendem je současná komunitní centra přibližovat tzv. polyfunkčním komunitním centrům, která by se zaměřovala na více typů činností a kombinovala by v sobě sociální služby, volnočasové aktivity, výchovně-vzdělávací a environmentální služby.
Důležitým požadavkem komunitních (polyfunkčních) center je poskytování základního sociálního poradenství kvalifikovaným sociálním pracovníkem a poskytování alespoň jedné sociální služby, nejčastěji to bývá sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, terénní programy, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Rozšíření cílové skupiny

Činnost komunitních center je vyjádřením podpory neformální občanské společnosti v  dané lokalitě, slouží jako prostor pro setkávání lidí s  nabídkou různorodých služeb, tzv. „meeting point“. Novým trendem je též rozšíření cílové skupiny center, jež se dříve hodně zaměřovala na osoby (skupiny osob, komunity) ohrožené sociálním vyloučením. V současné době jsou cílovou skupinou jak děti a mládež (rodiny s dětmi), tak i senioři, lidé se zdravotním postižením či jednotlivci, skupiny osob mající zájem nebo potřebu nabízené služby v dané lokalitě využívat. Komunitní centra též poskytují zázemí pro občanské iniciativy, např. pořádání akcí v dané lokalitě angažovanými spoluobčany. Personální zajištění komunitních center je dáno povinně poskytovanou sociální službou, která musí být zajištěna minimálně jedním kvalifikovaným sociálním pracovníkem dle zákona č. 108/2006 Sb. Služby komunitních center (polyfunkčních komunitních center) jsou poskytovány ambulantní či terénní formou.

Role komunitních center v prevenci

Jak již bylo řečeno, komunitní centra (polyfunkční komunitní centra) jsou dalšími subjekty, které přispívají svými aktivitami k  primární prevenci ohrožených dětí a rodin. Komunitní centra s registrovanou sociální službou (např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) se řídí též zákonem o sociálních službách. Stejně jako rodinná a mateřská centra se zaměřují především na cílovou skupinu osob dané lokality. Svou činností tak přispívají k prevenci jak u rodin s dětmi, tak i u seniorů či lidí se zdravotním postižením nebo u dalších osob ohrožených sociálním vyloučením, žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Nástrojem prevence jsou v tomto případě volnočasové, vzdělávací aktivity a akce pro veřejnost, které mají potenciál přiblížit se širšímu spektru obyvatel a informovat je o nabídce dalších služeb daného centra (např. sociálním poradenství, pomoci a podpoře v obtížných životních situacích apod.), nebo klienti využívají rovnou konkrétní sociální služby.

MPSV. 2019. Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/publikacemodel-systemu-prevencefinalwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí