Mateřské/ rodinné centrum, předškolní klub se sídlem v Libereckém kraji

Mateřské centrum nabízí bezpečné zázemí dětem, matkám, otcům, rodičům i prarodičům ke sdílení, vzájemné podpoře a spolupráci. Mateřská centra provozují neziskové organizace.

Většina center nabízí pravidelný program na všední dny, který je členěn na dopolední a odpolední aktivity. Typicky zde figurují takové činnosti, jakými jsou například: cvičení pro rodiče s malými dětmi formou hry, určené pro různé věkové skupiny, kreativní tvoření, rukodělné činnosti, vzdělávací činnosti (výuka jazyků, počítačové gramotnosti apod.), zpívání, malování, cvičení a masáže miminek, cvičení pro různé věkové skupiny rozlišného zaměření, jóga, tanec apod.
Aktivity bývají většinou za úplatu, někde jde o symbolickou částku (nekomerční činnosti), jinde jsou aktivity více na komerční bázi. V některých prostorách provozují organizace i kavárny s dětským koutkem. Pravidelný program bývá doplněn nabídkou vzdělávání a přednášek či workshopů, většina rodinných (mateřských) center též pořádá akce pro veřejnost (danou komunitu v místě, kde se centrum nachází). Některá centra nabízejí i „volnou hernu“, tedy možnost využít prostory organizace k volnému hraní rodičů, rodinných příslušníků se svými dětmi, posedět, nezávazně popovídat. V rámci dalších služeb některých organizací je rodičům nabízeno hlídání dětí, aby se rodiče mohli zúčastnit pořádaných aktivit nebo si vyřídit potřebné záležitosti (např. na úřadech apod.). Samostatnou službou provozovanou jako součást rodinných center bývá poměrně nová služba „dětská skupina“.

Co jsou dětské skupiny?
Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o předškolní děti již od jednoho roku věku. Umožňují docházku v rozsahu nejméně šesti hodin denně, péče je poskytována mimo domácnost dítěte a je zaměřena na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. V dětské skupině může být maximálně 24 dětí, většinou se ale jedná o menší skupiny do 12 dětí. Dle velikosti skupiny je pak určen počet pečujících osob, obvykle na každých 6 dětí připadá jedna pečující osoba. Ty mají většinou pedagogické, zdravotnické či sociální vzdělání, nebo profesní kvalifikaci chůvy. Zajišťuje se tak individuální přístup k dětem i k specifickým potřebám každého z nich. Péče probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytované služby. Vše závisí na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem. Rodiče mají vždy nárok požadovat smlouvu a znát vnitřní předpisy dětské skupiny.

Preventivní role center
Rodinná a mateřská centra mají výrazný potenciál možností preventivního působení v síti aktérů prevence pro ohrožené rodiny s dětmi. Jedná se zejména o:
• aktivní vyhledávání či kontaktování potencionálních ohrožených rodin,
• rozšíření služeb a aktivit zaměřených na poradenství,
• vzdělávání a zachycení problémů, jež se v rodinách objevují.

V určité míře jsou tyto aktivity různě naplňovány, některá centra například nabízejí poradenství v oblasti rodičovství, práv, sociálních dávek, finanční gramotnosti, vzdělávání dětí, leckde je k dispozici v rámci poradny psycholog, speciální pedagog, terapeut, právník, nebo jsou tyto služby rodinám s dětmi zprostředkovány či doporučeny.
Většina rodinných a mateřských center též nabízí různé podoby vzdělávání, osobního rozvoje a zlepšení rodičovských schopností a dovedností. Tyto aktivity jsou pro rodiny s dětmi často zdarma nebo za minimální finanční příspěvek, což umožňuje využít služeb i nemajetným rodinám. V praxi se však bohužel málo daří, aby tyto služby byly využívány právě rodinami, u nichž by tyto aktivity byly zapotřebí nejvíce. Centra spolupracují s dalšími návaznými sociálními službami, lektory různých činností, OSPOD a jinými odborníky, kteří jsou často zapojeni do vzdělávání, pořádání workshopů apod. Možností rozšíření spolupráce jsou i mateřské školy, které patří (díky své cílové skupině) mezi nejbližší vzdělávací instituce.

KRC Sedmikráska – Hradec Králové „Podporujeme matky (a další osoby), které celodenně pečují o dítě v předškolním věku, v jejich rodičovské roli. Umožňujeme jim sdílet zkušenosti, zapojit se do chodu centra a zprostředkovat jejich dětem první kontakty s vrstevníky. Realizujeme vzdělávání formou kurzů, přednášek, besed a workshopů pro všechny věkové skupiny. Kromě osob na RD se zaměřujeme i na zaměstnané rodiče, seniory, handicapované. Poskytujeme prostor i pro neformální setkávání“.

Příklad kazuistiky:
Do KRC Sedmikráska začala paní R. docházet na podzim 2017. Zprvu navštěvovala s dětmi programy pro nejmenší. Uzavřená, tichá, k dětem se chovala klidně a vstřícně. Po nějaké době se objednala
do poradny pro rodiny se specifickými potřebami, kde celkem otevřeně a konkrétně dokázala definovat své potřeby, a sice:
1) Potřebovala poradit ohledně programů na zvýšení finanční gramotnosti – rodina zatím žije ze sociálních dávek, ale chystá se do zaměstnání a má obavu, jak péči o děti, domácnost a zaměstnání zvládne.
2) Potřebovala by naučit se vhodnou formou vyjádřit své potřeby bez křiku a obviňování, které přítel špatně snáší.
3) Starší syn klientky má nastoupit do první třídy, paní R. neví, jestli se má rozhodnout pro doporučený odklad školní docházky, nebo podlehnout tlaku okolí a dítě do první třídy dát.

Rodinná anamnéza
Paní R. je první ze čtyř sourozenců, pochází z disharmonické rodiny, dalo by se říci, že rodiče ve své roli selhávali. Péči rodičů nahrazovala babička, která s rodinou bydlela. V současnosti je s rodiči paní R. pro velké neshody bez kontaktu. Přítel – otec dětí – nevyučený, registrován na ÚP, silný kuřák. Mají dvě děti, syn 6 let a dcera 2,5 roku. Péče o děti je zpravidla na paní R.
Shrnutí Paní R. byla sjednána schůzka ve finanční poradně, kterou je možné navštívit v Sedmikrásce. Programem bylo pomoci paní R. porozumět financím v různých životních situacích – domácnost a rodina (přehled o platbách spojených s bydlením, stravou, se vzděláváním dětí a volnočasovými aktivitami), posouzení rizik u různých typů produktů (finanční instituce, úvěry, rizika spojená s nesplácením, nepoctivé praktiky obchodníků aj.).
Klientka se v KRC zúčastnila cyklu přednášek o komunikaci s tréninkovými aktivitami (tj. řešení „modelových situací“) a kurzů s tematikou „Práce a rodina – jak zvládnout obojí“.
Pokud by dále trvaly neshody v rodině, klientce byl předán kontakt do manželské a rodinné poradny.
Paní R. jednak navštěvovala se synem v KRC pololetní kurz grafomotoriky se speciálním pedagogem a také jí byl předán kontakt do pedagogicko-psychologické poradny a případně nabídnuta pomoc při vyplnění přihlášky.

Složení týmu:
S paní R. pracovali zejména lektor finanční poradny, lektor přednášky o komunikaci, speciální pedagog a lektor poradny pro rodiny se specifickými potřebami (pracuje na částečný úvazek i jako sociální pracovník). Rodina nebyla v péči SPOD a přítel paní R. se celkem ochotně účastnil se svými dětmi pouze akcí podporujících rodinu, které KRC Sedmikráska pořádá. Řešit nesnáze své rodiny jiným způsobem a v nějaké organizaci zájem neměl.

Rodinné centrum POHODA (PROSTOR PRO, o. p. s.) – Hradec Králové Rodinné centrum POHODA poskytuje lidem prostor pro vzájemné setkávání a výměnu zkušeností, nabízí volnočasové, kulturní, poradenské a společenské aktivity. Hlavní cílovou skupinou jsou rodiče na rodičovské dovolené s dětmi do 6 let a dále ostatní rodinní příslušníci.

Spolupráce rodinného centra a mateřských škol
V roce 2018 rodinné centrum začalo s realizací projektu V POHODĚ to zvládneme! Projekt nabídl možnost více se otevřít i rodinám s dětmi s životními obtížemi a mohlo dojít k rozšíření služeb, které pomohou rodičům s dětmi se zvládáním rodičovské role a posílí jejich kompetence. Součástí služeb je i možnost bezplatného poradenství psychologa, rodinného terapeuta a speciálního pedagoga a svépomocná skupina rodičů, možnost navázání spolupráce s dalšími subjekty preventivních služeb pro rodiny s dětmi.

V souvislosti s realizací projektu V POHODĚ to zvládneme! došlo k navázání spolupráce s mateřskými školami, kde hlavní cílovou skupinou jsou rodiče dětí navštěvujících MŠ a pedagogičtí pracovníci daných mateřských škol. Svou činnost v rámci projektu pracovníci rodinného centra orientují na mateřské školy, které jsou spádové v dané lokalitě organizace. Zatím se podařilo navázat intenzivnější spolupráci se dvěma MŠ. Ředitelé jsou informováni o možnosti odkazovat rodiče na poradenské služby, v případě, kdy vyhodnotí, že by dané služby byly ku prospěchu dítěte. V těchto školkách byla dána možnost využívat nástěnky k propagaci vzdělávacích akcí, a nabídnout tím rodičům možnost dalšího sebevzdělávání. Na rodičovských schůzkách MŠ informovala o nabízených nových službách rodinného centra.

V souvislosti s navázáním spolupráce s těmito MŠ se začínají ozývat rodiče, kteří chtějí využít poradenství či ostatní služby.

Příklad kazuistiky
Paní B. oslovila rodinné centrum s žádostí o konzultaci ohledně svého pětiletého syna, který má potíže s fungováním v kolektivu mateřské školy. Od pedagogických pracovníků věděla, že syn se příliš v kolektivu neprojevuje, spíše se straní, a pokud se zapojuje, tak nejdříve využívá agresivnějších prvků k navázání komunikace. Paní B. přišla trochu vyděšená, protože syn měl ve školce incident – hodil po spolužákovi kamenem. Chtěla tedy zjistit, jak by mohla se synem pracovat a co případně dělá v oblasti výchovy špatně.

MPSV. 2019. Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/publikacemodel-systemu-prevencefinal




www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí