Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se sídlem v Libereckém kraji

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež je sociální službou dle § 62 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Služba je určena:

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“


(
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)


Pomáháwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí