Odlehčovací služba se sídlem v Libereckém kraji

Odlehčovací služba je sociální službou dle § 44 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Služba je určena:

Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“


(
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí