Osobní asistence se sídlem v Ústeckém kraji

Osobní asistence je sociální službou dle § 39 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Služba je určena
:

Osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně,
  • pomoc při zajištění stravy,
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

    Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí