Pěstounská péče se sídlem v Ústeckém kraji

Vymezení dle zákona č. 359/1999 Sbírky, o sociálně-právní ochraně dětí,


§ 19a

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá

  • ve vyhledávání dětí uvedených v § 2 odst. 2, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení,
  • ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
  • v odborné přípravě fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny,
  • ve výběru určité fyzické osoby vhodné stát se osvojitelem nebo pěstounem určitého dítěte, jemuž se osvojení nebo pěstounská péče zprostředkovává, a v zajištění osobního seznámení se dítěte s touto osobou.

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče podle odstavce 1 písm. d) nesmí provádět jiné orgány, právnické nebo fyzické osoby, než jsou orgány sociálně-právní ochrany uvedené v § 4 odst. 1.

§ 20
Zprostředkování osvojení a pěstounské péče orgány sociálně-právní ochrany

Osvojení nebo pěstounská péče v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má zájem osvojit dítě nebo přijmout dítě do pěstounské péče (dále jen „žadatel“). Žádost občana České republiky nebo cizince, kterému vyplývá nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie 57) nebo který má na území České republiky povolen trvalý pobyt anebo který podle zvláštního právního předpisu upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 1a) přechodně pobývá na území České republiky nepřetržitě po dobu nejméně 365 dnů, se podává u obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Zprostředkování

  • osvojení a svěření dítěte do pěstounské péče v České republice zajišťují krajské úřady,
  • osvojení dětí z České republiky do ciziny nebo dětí z ciziny do České republiky zajišťuje Úřad.

Vymezení dle zákona č. 359/1999 Sbírky, o sociálně-právní ochraně dětí,

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí