Raná péče se sídlem v Ústeckém kraji

Raná péče je sociální službou dle § 54 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Služba je určena
:

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.


Způsob pomoci:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“.


(
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)

Raná péče je významným aktérem mezi preventivními službami pro ohrožené děti a rodiny. Raná péče je stejně jako SAS či manželské a rodinné poradny sociální službou a zároveň může být pověřenou osobou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí dle zmíněných zákonů.
Služby rané péče jsou určeny pro rodiny s dítětem, jehož vývoj je ohrožen (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.), s nerovnoměrným vývojem, s tělesným, mentálním postižením, kombinovaným postižením či poruchou autistického spektra.
Většina středisek rané péče je sdružována v profesní organizaci Asociace rané péče České republiky, jejímž cílem je podporovat a rozvíjet poskytovatele sociální služby rané péče.
Poskytované služby rané péče vycházejí ze zákona o sociálních službách. Samozřejmostí je určitá individuální odlišnost jednotlivých středisek, v podstatě jde však o velmi podobné služby u všech organizací, které ranou péči zabezpečují.
Dle pracovníků rané péče je sdělení diagnózy od lékaře či zjištění, že s dítětem (miminkem) „není něco v pořádku“, velkým šokem a stresem pro každou rodinu. Rodina musí dost často přizpůsobit své zvyklosti, pracovní začlenění, někdy i bydlení nové obtížné životní situaci, ale hlavně se s ní vyrovnat.
Díky pokroku medicíny v současné době stále narůstá počet „zachráněných nedonošených dětí“, které potřebují po svém narození odbornou péči, a jejich rodiče pomoc. Velkým problémem je špatná informovanost o službě (jejím poslání, cílech a cílové skupině apod.) mezi laickou i odbornou veřejností (včetně pediatrů).
Raná péče spolupracuje s dalšími aktéry systému preventivních služeb, a to hlavně s pediatry, dalšími lékaři různých specializací, s návaznými sociálními službami, OSPOD, ÚP, školskými zařízeními a dalšími odborníky (např. fyzioterapeuty apod.). Ukazuje se též potřeba „pokračující služby“, která by navazovala na ranou péči pro rodiny s dětmi staršími 7 let s handicapem, zdravotním znevýhodněním. Je to věk, kdy se počítá s povinnou školní docházkou dítěte, podporou pro tyto rodiny jsou speciálně pedagogická centra, která jsou však zaměřena na práci s dítětem ve škole. V praxi se činnost soustředí zvláště na komplexní diagnostiku a tvorbu individuálních vzdělávacích plánů pro žáky a aktivity spojené se vzděláváním.

MPSV. 2019. Včas a spolu. Model systému preventivních služeb pro děti a jejich rodiny [online]. Praha: MPSV. [22. 2. 2019]. Dostupné z: http://www.pravonadetstvi.cz/stahnout-soubor/publikacemodel-systemu-prevencefinalwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí