Sociální rehabilitace se sídlem v Libereckém kraji

Sociální rehabilitace je sociální službou dle § 70 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.


Služba je určena
:

Cílovou skupinu služby představují zejména osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení.


Způsob pomoci:

Služba poskytovaná formou terénních nebo ambulantních služeb obsahuje tyto základní činnosti:

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.


Služba poskytovaná formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností také tyto základní činnosti:
  • poskytnutí ubytování,
  • poskytnutí stravy,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.


Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“.


(
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí