Speciálně pedagogické centrum (SPC) se sídlem v Ústeckém kraji

Činnost speciálně pedagogických center (a dalších školských poradenských zařízení) upravuje Školský zákon č. 561/2004 Sb., Vyhláška č. 73/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 147/2011 Sb., zejména pak Vyhláška č. 72/2005 Sb. a její novela Vyhláška č. 116/2011Sb.


SPC zabezpečují speciálně pedagogickou, psychologickou a další potřebnou péči klientům se zdravotním postižením a poskytují jim odbornou pomoc v procesu pedagogické a sociální integrace ve spolupráci s rodino
u, školami, školskými poradenskými zařízeními a odborníky.

Tým pracovníků SPC tvoří psycholog, speciální pedagog a sociální pracovník. Pracují s žáky zpravidla ve věku od 3 do 19 let. SPC se dělí podle zdravotního postižení klientů.


Služba je určena

 • děti a mládež se zdravotním a mentálním postižením

Způsob pomoci
 • Vyhledávání žáků se zdravotním postižením.
 • Komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická).
 • Tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.).
 • Přímá práce s žákem (individuální a skupinová).
 • Včasná intervence.
 • Konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.
 • Sociálně právní poradenství (sociální dákvy, příspěvky, apod.).
 • Krizová intervence.
 • Metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvrobě individuálního vzdělávacího plánu).
 • Kariérové poradenství pro žáky se zdravotním postižením.
 • Zapůjčování odborné literatury.
 • Zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků.
 • Ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky.
 • Pomoc při integraci žáků se zdravotním postižením do mateřských, základních a střední škol, instruktáž a úprava prostředí.
 • Všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se zdravotním postižením v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka s postižením,ale na celou jeho rodinu.
 • Vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení.
 • Koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče.
 • Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů.
 • Tvorba,návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.


Standardní činnosti speciální

Standardní činnosti speciální se liší podle typu/zaměření speciálně pedagogického centra:

 • centrum poskytující služby žákům s vadami řeči, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům se zrakovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům s tělesným postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům s mentálním postižením, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům s poruchami autistického spektra, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům hluchoslepým, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky,
 • centrum poskytující služby žákům s více vadami, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením vzdělávajícím tyto žáky.


(Zdroj: https://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogick%C3%BD_lexikon/S/Speci%C3%A1ln%C4%9B_pedagogick%C3%A9_centrum)www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí