Telefonická krizová pomoc se sídlem v Ústeckém kraji

Telefonická krizová pomoc je sociální službou dle § 55 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba je určena:

Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami. Klienty jsou zejména osoby v krizi, oběti domácího násilí, senioři, Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách a jejich blízcí, Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti trestné činnosti či kdokoliv, kdo se náhle ocitl v obtížné životní situaci.


Způsob pomoci:

odbornost a kvalita služeb – služby jsou poskytovány pouze kvalifikovanými pracovníky
anonymita klienta – klient i pracovník zůstávají v anonymitě
mlčenlivost – veškeré informace jsou chráněny povinností mlčenlivosti
důvěra a bezpečí – služby jsou poskytovány způsobem, který navozuje důvěru a bezpečí
přizpůsobení se v komunikaci klientovi – komunikace s klientem je vedena na jemu srozumitelné úrovni; je minimalizováno užívání odborných výrazů, kterým by klient nemusel rozumět,
autonomie klienta – jsou respektovány hranice klienta; služba neurčuje, co je pro klienta dobré, ale přenechává mu zodpovědnost za jeho život,
individuální přístup – služby poskytujeme vždy s ohledem na potřeby klienta

- Telefonická krizová pomoc může být poskytovaná s obecným zaměřením, nebo jako specializovaná linka důvěry zacílená na okruh určitých nepříznivých situací a problémů.

- Některé linky důvěry jsou určeny celé populaci, dětem i dospělým, jiné jsou určené jen určité věkové skupině (dětem, dospívajícím, dospělým, seniorům).

- Některé linky důvěry působí non-stop, jiné mají vymezenou provozní dobu.

- Telefonická krizová pomoc může proběhnout jako jednorázová konzultace, či jako opakovaný kontakt.

- Linky důvěry nabízejí také různé formy kontaktu – telefonický prostřednictvím pevné linky, telefonický prostřednictvím čísla mobilního telefonu, dále prostřednictvím Skypu, chatu, internetového poradenství.

- Některé linky důvěry působí jako regionální, jiné mají celostátní působnost.

- Základním principem telefonické krizové pomoci je snadná dostupnost, bezbariérovost, provázanost s dalšími službami, anonymita, odborná způsobilost.

- Telefonická krizová pomoc je důležitou součástí psychosociálního systému.


Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“
(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí