Terénní program se sídlem v Ústeckém kraji

Terénní programy jsou sociální službou dle § 69 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Služba je určena
:

Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.

Způsob pomoci:

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?


(
Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)


Pomáháwww.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí