Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) se sídlem v Ústeckém kraji

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc poskytují ochranu a pomoc dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy anebo ocitlo-li se dítě bez péče přiměřené jeho věku (§ 15), jde-li o dítě tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo o dítě, které se ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva.


Služba je určena

Dětem, kterým jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva


Způsob pomoci

Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v uspokojování základních životních potřeb, včetně ubytování, v zajištění zdravotních služeb a v psychologické a jiné obdobné nutné péči.

Vymezení dle Zákona č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-359#cast4 )
www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí