Rodinné poradny se sídlem v Ústeckém kraji

Služba následné péče je sociální službou dle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Posláním Manželské a rodinné poradny je prostřednictvím odborného psychologického poradenství, základního a odborného sociálního poradenství pomoci partnerům, manželům, rodinám a jednotlivcům v nepříznivé sociální situaci.


Služba je určena:

Rodinné poradny poskytují pomoc rodinám, manželům, partnerům a jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Služby jsou poskytovány bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, náboženské vyznání, sociální status nebo sexuální orientaci. Služby se poskytují bezplatně.


Způsob pomoci:

Rodinné poradny poskytují dostupné, odborné a bezplatné psychologické a terapeutické poradenství a psychoterapeutické služby lidem v nepříznivé psychické a sociální situaci, kterou nejsou schopni sami řešit, formou konzultací poskytovaných osobně odbornými pracovníky poskytovatele v prostorách poradny.

  • pomoc lidem orientovat se ve své situaci a nalézt řešení obtíží k dosažení a udržení přiměřené psychické a sociální pohody,
  • v bezpečném prostředí poskytovat jednotlivci, páru, rodině či skupině podporu při řešení náročných životních situací a tím pomoci k harmonizaci v rodinných partnerských či pracovněprávních vztazích.
  • posilování rodičovských kompetencí a podpora otevřené komunikaci mezi členy rodiny.

Základním cílem je poskytovat odborné sociální poradenství za účelem řešení akutních problémů klienta.

Manželské a rodinné poradny jsou součástí preventivních služeb zaměřených především na partnerské a rodinné vztahy, které nefungují nebo jsou nějakým způsobem narušeny. Poradny se staly součástí nově budované sítě sociálních služeb a od roku 2007 jsou legislativně zakotveny dle zmíněného zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. Odborné služby v poradnách poskytované spadají pod sociální poradenství, které je blíže vymezeno vyhláškou 505/2006 Sb.
Manželští a rodinní poradci se sdružují v Asociaci manželských a rodinných poradců ČR (AMRP ČR), která vznikla v devadesátých letech jako profesní sdružení psychologů, sociálních pracovníků a dalších odborníků v tehdejších manželských a předmanželských poradnách. AMRP ČR poskytuje svým členům odborné zázemí, vytváří a přijímá různé dokumenty (např. kvalifikační požadavky manželských a rodinných poradců, etický kodex, metodiku vztahového poradenství apod.). Tyto dokumenty jsou pro její členy závazné, čímž je podpořena profesionalita a kvalita poskytovaných služeb.
V současné době jsou služby manželských a rodinných poraden poskytovány různými organizacemi nebo existují samostatně jako poradny pro mezilidské vztahy, manželství a rodinu. Poradny své služby poskytují ambulantně jednotlivcům, partnerům a rodinám, jako soubor psychologických postupů při řešení problémů týkajících se mezilidských vztahů. Poradenství je sítí poraden chápáno jako forma pomoci člověku, který se ocitl v obtížné životní situaci.
Nejčastější problémy, se kterými lidé do poradny přicházejí, jsou:
• nedorozumění a hádky,
• odcizení ve vztahu,
• rozhodování o rozvodu a porozvodové uspořádání rodinných záležitostí,
• sociálně-právní problémy rodiny,
• vztahy mezi rodiči a dospívajícími dětmi,
• rodičovská bezradnost při výchově dětí apod.

Povaha činnosti řadí poradny mezi nízkoprahová zařízení, kde klienti mohou služby využívat bezplatně, není potřeba žádného doporučení, mohou vystupovat anonymně atd. Asi největším problémem tohoto typu služeb je velmi nízká kapacita a dlouhé čekací období pro zájemce o danou službu. S tím souvisí i celkově nízký počet poraden v jednotlivých krajích a možnosti lepší dostupnosti pro klienty.
Preventivní role poraden V systému preventivních služeb pro ohrožené rodiny s dětmi mají poradny nezastupitelnou úlohu. Svou činností se snaží pomoci s řešením problému v rodině, zabránit jeho prohlubování a zamezit škodlivému vlivu, který by se mohl výrazně projevit v psychice a chování jejích členů (včetně dětí). Pracovníci poradny využívají ve své práci s klienty různé metody, jako je poradenství, terapie, mediace, ale též mohou zajišťovat služby pro spolupracující a návazné instituce, kterými jsou OSPOD a  soud (např. podporované setkávání rodičů, rodinných příslušníků a dětí při rozpadu rodiny). Pracují s klienty jak individuálně, „párově“, tak i s celým rodinným systémem. Některá pracoviště nabízejí i skupinovou práci (např. skupina určená dětem při rozvodu rodičů či při potížích v třídním kolektivu apod.). Děti se zde mohou naučit kontrolovanému uvolňování napětí a agresivity, vyjadřování a rozpoznávání vlastních pocitů a nálad, a díky tomu porozumění pocitům druhých.
Rodina si může ujasnit a uvědomit, co vlastně opravdu potřebuje jeden každý její člen a co by potřebovala rodina jako celek, seznámit se s mechanismy opakujících se problémů, pomoci najít rodině cestu ze „začarovaného kruhu“, aktivovat vlastní ozdravné síly rodiny.
Služby spolupracují s dalšími návaznými institucemi a aktéry preventivní sítě služeb. Klienty do manželských a rodinných poraden může doporučit OSPOD, poradenství či terapie mohou být též nařízeny v soudním řízení, nebo si klienti službu vyhledají sami. V praxi je obvykle využíváno jak preventivní působení na klienty, kdy je například klient provázen ke zprostředkování náhledu na možné důsledky vlastních rozhodnutí nebo jednání ve vztazích tak, aby nedocházelo k replikaci patologických behaviorálních vzorců nebo vytváření komunikačních propastí, tak i intervence, prostřednictvím které jsou klienti cíleně vedeni k vědomým změnám v uspořádání mezilidských vztahů a dostává se jim pomoci v rovině konkrétních kroků.

Vymezení dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje činnosti, které mohou poskytovatelé sociálních služeb nabízet svým uživatelům. V rámci sociální služby mohou být poskytovány všechny uvedené činnosti, nebo jen některé z nich. Upřesnění jednotlivých sociálních služeb v konkrétní lokalitě najdete v části „Kde hledat pomoc?“.

(Zdroj: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108)

Nabízí bezplatnou pomoc, poradenství, podporu, provázení a stabilizaci rodinám s dětmi, manželům, partnerům a jednotlivcům, když se ocitnou v náročné životní situaci, kterou je obtížné zvládnout vlastními silami.
Rodiče dvou dětí (chlapec 2,5 roku, dívka 7 let) oslovili Manželskou a rodinnou poradnu na základě vlastního rozhodnutí. Termín vstupní konzultace dojednávala telefonicky matka dětí, s pracovníkem poradny se dohodli na sezení pro oba rodiče, bez přítomnosti dětí. Rodiče se nacházeli v rozvodové situaci, poté co se manželka rozhodla od manžela odejít. Rodiče se shodli na tom, že potřebují pomoci se zvládnutím nové situace v rovině partnerské, postupně se do popředí dostala také otázka podoby budoucího fungování v rovině rodičovské.
Oba rodiče od počátku projevovali zájem o spolupráci, na začátku se vymezila pravidla vzájemné komunikace tak, aby konzultace pro oba představovaly bezpečné prostředí. Rodiče záhy reflektovali zásadní potřebu uchopit novou situaci rodiny právě ve vztahu k dětem. Předmětem jednání byly otázky jednak „technického charakteru“ (oddělené bydlení, společné financování péče o děti…), jednak otázky, jak s dětmi o této situaci mluvit, co říct nebo neříct apod.
Během konzultací byl cíleně vytvořen prostor pro projevení všech akutních emocí, jako je strach nebo zloba, rodiče byli vedeni k tomu, aby tuto pochopitelnou dynamiku rezervovali pro poradenské konzultace, a tím ochránili děti před neúměrnou zátěží, kterou by neřízený průchod vlastního prožívání mohl pro děti představovat. Rodiče absolvovali v průběhu šesti měsíců pět konzultací s tím, že první tři konzultace se konaly v rozestupu čtrnácti dnů a měli poradensko-terapeutický charakter, kde bylo třeba ošetřit akutní prožívání obou rodičů, neboť pro každého z nich to představovalo jiný druh zátěže.
V následujícím období již byli rodiče provázeni spíše z hlediska praktických kroků a opatření v úpravě poměrů péče o děti a nastavení nového režimu. Podle zpětnovazebního hodnocení klientů spočívala pomoc poradny v možnosti zvládnout náročnou situaci důstojně a předejít zbytečným chybám, které by měly dopad jednak na děti, jednak na budoucí fungování rodičů mezi sebou.www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2020, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí