Seznam zkratek

ADHD (z angl. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Porucha pozornosti s hyperaktivitou

AT poradna Ambulance pro léčbu alkoholismu a jiných toxikománií

CAN (Syndrom CAN, z angl. Child Abuse and Neglect) Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte

CDZ Centrum duševního zdraví

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení

DD Dětský domov

DDM Dům dětí a mládeže

DDÚ Dětský diagnostický ústav

Diagnosticý ústav

HN Hmotná nouze

IPOD Individuální plán ochrany dítěte

IZS Integrovaný záchranný systém

KP Komunitní plánování

MěP Městská policie

MěÚ Městský úřad

MF Č Ministerstvo financí ČR

MKN Mezinárodní klasifikace nemocí

MOP Mimořádná okamžitá pomoc

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

MS Ministerstvo spravedlnosti

Mateřská škola

MZ Ministerstvo zdravotnictví

NNO/NGO (z angl. Non-Governmental Organization) Nestátní nezisková organizace

NRP Náhradní rodinná péče

NZDM Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

ORP Obec s rozšířenou působností

OSPOD Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Obecní úřad

PČR Policie České republiky

PMS Probační a mediační služba

PO Právnická osoba

PPP Pedagogicko-psychologická poradna

PS Podporované setkávání (varianta asistovaného styku rodiče s dítětem)

PTSD (z angl. Posttraumatic Stress Disorder), PTSS Posttraumatická stresová porucha, někdy též posttraumatický stresový syndrom (PTSS)

SBS Syndrome (z angl. Shaken Baby Syndrome) Silné třesení, zejména s malým dítětem, tzv. syndrom třeseného dítěte

SMI (z angl. Severe Mental Illness) Vážné psychické onemocnění

SPC Speciálně-pedagogické centrum

SPOD Sociálně-právní ochrana dětí

SSP Státní sociální podpora

Střední škola

SVP Středisko výchovné péče

ŠPP Školní poradenské pracoviště (tým na školách složený z ředitele, výchovného poradce, školního metodika prevence, případně dalších osob např. školního psychologa, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga)

ÚMPOD Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (řeší situaci, dojde-li k únosu dítěte do zahraničí)

ÚP Úřad práce

VK Výchovná komise

ZDC Zařízení pro děti – cizince

ZDVOP Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Základní škola

ZUŠ Základní umělecká škola


www.mpsv.cz
© Copyright 2017 - 2023, všechna práva vyhrazena - Ministerstvo práce a sociálních věcí